V Konkurs na projekt Grobu Pańskiego w krypcie Kościoła oo. Pijarów w Krakowie

V Konkurs na projekt Grobu Pańskiego w krypcie Kościoła oo. Pijarów w Krakowie

Zasady V Konkursu na Projekt  Grobu Pańskiego w krypcie kościoła oo. Pijarów w Krakowie przy ul. Pijarskiej w 2015 r.

Grób Pański w kościele Pijarów od wieków budzi żywe zainteresowanie społeczności Krakowa. Aranżacji Grobu Pańskiego w pijarskiej świątyni rokrocznie wiele uwagi poświęcają także media i środowiska opiniotwórcze. Przesłanie Grobu Pańskiego w krypcie w zależności od momentu dziejowego często poruszało aktualną problematykę społeczno - moralną, zawsze pamiętając o podstawowym sensie Tajemnicy Wielkiej Nocy – rozumianej jako święto pokonania śmierci i tryumf życia.

§ 1
1. Konkurs ogłoszony przez Rektora kościoła pw. Przemienienia Pańskiego ma charakter otwarty, jednak szczególnie adresowany jest do artystów profesjonalnych, architektów oraz studentów uczelni artystycznych i wydziałów architektury, którzy wypełnią wymogi niniejszego regulaminu.
2. Celem konkursu jest przygotowanie projektu i wykonanie Grobu Pańskiego w krypcie kościoła OO. Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2.
3. Nagrodą za projekt przyjęty do realizacji jest bezpłatny wyjazd do Włoch (w programie udział w pielgrzymce do Grobu św. Jana Pawła II oraz zwiedzanie Wenecji, Padwy, Florencji, Rzymu, Monte Cassino i Asyżu w kwietniu 2015 r.) lub wyjazd do Grecji na teren Riwiery Olimpijskiej w maju albo wrześniu 2015 r. na siedmiodniowy atrakcyjny program turystyczno-edukacyjny organizowany w ramach projektu „Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej”.
4. Ponadto przewiduje się nagrody fundowane przez p. Magdalenę Serafin – właścicielkę Sklepu „Szał dla Plastyków” (zestawy materiałów plastycznych) oraz inne.

§ 2
1. Eliminacje konkursowe polegają na opracowaniu i przedstawieniu projektu Grobu Pańskiego możliwego do realizacji w krypcie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie.
2. Projekt Grobu Pańskiego musi być zgodny w wymiarze teologicznym z nauczaniem Kościoła rzymsko-katolickiego oraz stwarzać możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy. W związku z tym ważna jest także organizacja ruchu w przestrzeni krypty. Oceny teologicznej dokonuje Komisja powołana przez Rektora kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie.
3. Prawo ostatecznego wyboru zgłoszonego projektu przysługuje Rektorowi kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, którego głos rozstrzygający w komisji uwzględni istnienie w projekcie aspektów teologiczno-liturgicznych.
4. W sferze artystycznej oceny projektu dokonuje Jury Konkursu w składzie:
  a. prof. Adam Brincken
  b. dr hab. Andrzej Gaczoł
  c. ks. prof. Andrzej Nowobilski
  d. prof. Jan Pamuła
  e. prof. Stanisław Rodziński
  f. ks. dr Mieczysław Rolka (rektor kościoła)
  g. scenograf Tadeusz Smolicki
  h. mgr Anna Jadowska Barczyk – sekretarz Jury
  i. Alicja Kondraciuk – zastępca sekretarz Jury
5. Tematyka Grobu Pańskiego oprócz charakterystycznych elementów liturgicznych, może być inspirowana następującymi zagadnieniami:
  a. Rok 2015, ogłoszony przez Papieża Franciszka – Rokiem Życia Konsekrowanego pod hasłem: Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja (patrz: stosowne odnośniki w internecie)
  b. Rok 2015, ogłoszony przez Sejm Polski – Rokiem Jana Pawła II w 10. rocznicę śmierci i 1. rocznicę kanonizacji,
  c. aktualne przesłanie Roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”,
  d. aktualna problematyka społeczno-moralna,
  e. wydarzenia dziejowe lub inne inspiracje Twórcy projektu.
W KAŻDYM PRZYPADKU AUTOR PROJEKTU WINIEN KIEROWAĆ SIĘ DOMINUJĄCYM PRZESŁANIEM GROBU PAŃSKIEGO WIELKIEJ NOCY JAKO ŚWIĘTA POKONANIA ŚMIERCI I TRYUMFU ŻYCIA.
6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie mogą oglądać kryptę kościoła pw. Przemienienia Pańskiego po uzgodnieniu terminu na portierni Klasztoru OO. Pijarów przy ul. Pijarskiej 2 (tel. 12/4222255 lub  tel.12/4226759) albo w trakcie ogólnodostępnych wystaw.
7. Projekt Grobu Pańskiego, winien zawierać kosztorys wykonawczy projektu, spełniający wymóg racjonalności kosztów finansowych wykonania projektu oraz ściśle określony czas ekspozycji w okresie wielkanocnym 2015 r.
8. W celu wykonania projektu Organizatorzy Konkursu zapewniają Autorowi materiały i niezbędną pomoc techniczną w krypcie.
9. Laureat Konkursu, którego projekt zostanie wybrany do realizacji zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać nagrodzony projekt Grobu Pańskiego w kościele pw. Przemienia Pańskiego w terminie pomiędzy 23 marca a 1 kwietnia 2015 r. (włącznie).
10. Projekty, szkice (wizualizacje i plany) w formacie A3 z opisem i kosztorysem oraz zaklejoną kopertą z danymi o Autorze – wszystko opatrzone godłem – należy składać do 14 marca (włącznie) na portierni Klasztoru OO. Pijarów, ul. Pijarska 2 w Krakowie w godzinach od 10.00 do 16.00. Koperty winny być zatytułowane: Konkurs na Grób Pański w kościele OO. Pijarów.
11. PRACE NADESŁANE POCZTĄ LUB KURIEREM MUSZĄ DOTRZEC POD WSKAZANY ADRES NAJPÓŹNIEJ DO 16 MARCA 2015 r. (WŁĄCZNIE).
12. Jury rozstrzygnie konkurs do 20 marca 2015 r. (włącznie).

§ 3
1. Prawa autorskie prac nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie przechodzą nieodpłatnie na prawnego reprezentanta kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, z prawem ich ewentualnego wykorzystania w przyszłości  jako projektów Grobu Pańskiego w wymienionym kościele.

§ 4
1. Spory wynikłe w związku z udziałem w Konkursie rozstrzygają Organizatorzy Konkursu: Prezydium Zarządu  Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego wspólnie z Rektorem kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.
2. Udział w niniejszym Konkursie na projekt Grobu Pańskiego nie może być podstawą roszczeń finansowych wobec Organizatorów Konkursu lub Jury.
3. Laureaci Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Zasad Udziału w Programie „Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej”, które określają prawa i obowiązki uczestników wyjazdów zagranicznych realizowanych w ramach tego programu.
4. Koszty związane z przygotowaniem projektów i ich złożeniem w wyznaczonym terminie ponoszą uczestnicy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
1. Telefonicznie, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10.30 do godz. 12.30 oraz od 19.00 do 21.00 u Sekretarza Konkursu p. mgr Alicji Kondraciuk pod numerem telefonu 664475317
2. Drogą elektroniczną pod adresem: alicja.kondraciuk@gmail.com
3. Na stronie internetowej www.pijarzy.pl w zakładce: Konkurs na projekt Grobu Pańskiego.

Kraków, 13 stycznia 2015 roku.