II Kongres Duchowości Młodych

II Kongres Duchowości Młodych

W ostatni weekend września w Krakowie odbył się II Kongres Duchowości Młodych - Inspirowani Kalasancjuszem, w którym wzięło udział blisko 100 osób z różnych środowisk, nie tylko pijarskich. Był to czas wspólnej modlitwy, rozmowy, wymiany doświadczeń i inspirowania się sobą nawzajem.

Uczestnicy wzięli udział w trzech ścieżkach: Piotra, Marii i Nikodema, które realizowane były w Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie i przy ul. Pijarskiej. Każda ze ścieżek charakteryzowała się inną tematyką i formą przebiegu. 

W ramach ścieżki klasycznej  Piotra odbyły się trzy konferencje: "Duchowość w Kościele dzisiaj"  o. Piotra Wiśniowskiego SP, "Modlitwa nie tylko odklepana"  bp. Artura Ważnego oraz "Eucharystia nie tylko odstana"  ks. Mirosława Malińskiego. Uczestnicy wzięli udział również w konwersatoriach oraz warsztatach: muzyka, ruch, obraz, ikona i słowo. 

O. Piotr Wiśniowski podkreślił, że nie jesteśmy w stanie znaleźć jednej definicji duchowości  to barwa naszej relacji z Bogiem  mówił o. Piotr. Nie jesteśmy w stanie budować duchowości bez Boga, ale też bez drugiego człowieka. Pierwszy dzień zakończył się nabożeństwem Zegar Męki Pańskiej, który popularyzował wśród dzieci o. Józef Kalasancjusz. Drugi dzień rozpoczął się od modlitwy Koronką 12 Gwiazd, którą ułożył Założyciel Zakonu Pijarów. Bp Artur Ważny podczas swojej konferencji zaznaczył, że modlitwa jest czymś wyjątkowym. – Kiedy się modlimy, musimy pamiętać o trzech wymiarach, o których mówił św. Augustyn: żeby się nie modlić jako źli, źle i nie prosić o złe rzeczy. Mamy modlić się jako dzieci Boże, budując więź, relacje. To Bóg najlepiej wie, czego nam potrzeba.    

Uczestnicy ścieżki medytacyjnej - Marii podczas tych dwóch dni mogli znaleźć czas na wyciszenie się, zapoznanie się z modlitwą myślną według Kalasancjusza czy wziąć udział w medytacji. Dodatkowo odbyły się dwa seminaria: "Bój się Boga?!" i "Jak kochać doskonale" prowadzone przez o. Mateusza Pindelskiego SP. Oba z nich były ze sobą ściśle połączone. Pierwsze z nich skupiało się na trudnościach w modlitwie, których przyczyną jest lęk. – Kiedy w naszym życiu zwiększa się miłość Boga i bliźniego, zmniejsza się lęk powiedział o. Mateusz. Bogactwem tych seminariów było to, co wnieśli do nich sami uczestnicy: głębokie, zróżnicowane i cenne doświadczenia, które już mają w życiu wewnętrznym i to co chcieliby osiągnąć w swojej modlitwie. 

Ścieżka Nikodema składała się z dwóch laboratoriów odbywających się tylko w sobotę. Pierwsze z nich poprowadził ks. Jacek Prusak SJ "Odrzuceni przez Kościół?", a drugie s. Małgorzata Chmielewska "Kościół dla odrzuconych". Podczas pierwszego laboratorium ks. Jacek przedstawił, jakie mogą być powody, dla których ludzie odchodzą od Kościoła. – Ważne jest to, żeby ludzi nie oceniać, tylko zrozumieć, nie naklejać etykiet, tylko wysłuchać. Oni sami podkreślają, że chcieliby wrócić do Kościoła, tylko jeśli odnajdą wspólnotę.

Inspiracją do kolejnej edycji Kongresu były wypowiedzi uczestników, którzy zechcieli się podzielić przemyśleniami i spostrzeżeniami zebranymi podczas tych trzech dni. 

MK