Pijarska Szkoła Liderów

Pijarska Szkoła Liderów

Działania pijarskich szkół są wypełniane zgodnie z Idearium – dokumentem Zakonu, który reguluje założenia i organizację szkół pijarskich. Jakie mają odzwierciedlenie w  proponowanych i podejmowanych dzisiaj inicjatywach dla dzieci i młodzieży?

Niedawno została zainaugurowana w Łowiczu Pijarska Szkoła Liderów. To najnowsza inicjatywa skierowana do licealistów naszych szkół, która pokazuje, że to co rozpoczął św. Józef Kalasancjusz w Rzymie na Zatybrzu nie tylko było skuteczne w tamtych czasach, ale jest aktualne i potrzebne dzisiaj.

Pijarska

„Pobożność i Nauka” te dwa słowa przyświecają i prowadzą od ponad  450 lat pijarów i ich współpracowników w ich pracy z dziećmi i młodzieżą. Wyznaczają one kierunek, którego misją Zakonu jest podążanie nim i nieustanne się rozwijanie. Podstawowym założeniem określonym przez św. Józefa Kalasancjusza było dbanie o dobre wykształcenie podopiecznych oraz przekazywanie im wiedzy o Bogu, szczególnie tym ubogim i zaniedbanym. Kontynuując myśl największego pedagoga wśród świętych, nauczyciele pijarskich szkół starają się wspierać swoich wychowanków w zdobywaniu wiedzy w oparciu o wartości ewangeliczne, które pozwolą im w przyszłości uzyskać dobre wykształcenie i żyć w Prawdzie, która pochodzi od samego Boga. Św. Kalasancjusz w swojej dydaktyce starał się wciąż udoskonalać wykorzystywane metody, dopasowując je do rozwoju dzieci. Ważna dla niego była otwartość na zmiany zachodzące w społeczeństwie i reagowanie na potrzeby uczniów z tym związane, dopasowywał się do nich. Wychowanie przez niego stosowane miało pobudzać i rozwijać od wewnątrz wychowanków. Jednym z owoców tych założeń jest dzisiaj właśnie Pijarska Szkoła Liderów. Powstała ona z inicjatywy Dyrektora Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu Przemysława Jabłońskiego, który znając swoich uczniów i realia dzisiejszego świata, wyszedł z taką propozycją. Pijarska Szkoła Liderów ma stwarzać przestrzeń licealistom do rozwijania swoich kompetencji i umiejętności przydatnych w działalności społecznej i środowiskowej. Ma pobudzać do refleksji i szukania Prawdy, zwracając uwagę na aktualne spawy i wydarzenia.  

Szkoła

Szkoła założona przez św. Józefa Kalasancjusza, była pierwszą bezpłatną i powszechną szkołą podstawową w Europie. Kontynuując dzieło Założyciela, pijarzy rozprzestrzenili swoją działalność wychowawczo-edukacyjną w innych krajach, na całym kontynencie. I tak w 1648 r. została otwarta pierwsza szkoła pijarska w Podolińcu, który leżał wtedy w granicach Królestwa Polskiego (obecnie Słowacja). Przybycie pijarów do Polski było związane z próbą szerzenia religii katolickiej na terenie zdominowanym przez protestantów. Pijarskie szkoły w niedługim czasie powstały w Warszawie, Radomiu, Górze Kalwarii, Rzeszowie, Wilnie, Lidzie, Szczuczynie Litewskim i wielu innych miastach. Do czasów rozbiorów w Polsce działało 39 kolegiów, niestety większość z nich poddano kasacie w XIX w. Obecnie szkoły pijarskie tworzą swoistą sieć placówek rozmieszczonych na terenie całej Polski. Począwszy od północy w Elblągu, przez Polskę środkową w Poznaniu, Łowiczu i Warszawie. Na  południowym-zachodzie w Bolesławcu, na południu w Katowicach i Krakowie, a na południowym-wschodzie w Rzeszowie. Są to szkoły kształcące na każdym szczeblu edukacji od przedszkola przez szkoły podstawowe, kończąc na liceach. To właśnie uczniowie będący na ostatnim szczeblu nauczania zostali zaproszeni do udziału w Pijarskiej Szkole Liderów. Wspólne kontakty pijarskich placówek wpisują się w organizację działań szkół zawartą w Idearium. Spotkania odbywające się w ramach Szkoły Liderów pozwalają na wymianę doświadczeń wśród uczniów, tworzenie więzi między nimi i odkrywanie nowych perspektyw.

Liderów

Św. Kalasancjusz za najważniejsze zadanie każdej szkoły uznał: wychowywanie dzieci zarówno w pobożności chrześcijańskiej, jak i w ludzkiej wiedzy przeprowadzenie przez to reformy społeczności chrześcijańskiej oraz szczęście doczesne i wieczne człowieka (Kongregacja Generalna Zakonu Ojców Pijarów, Posłannictwo pijarskie. Ewangelizować, wychowując w stylu kalasantyńskim, 8). Działania powinny być skoncentrowane m.in. na kształtowaniu w uczniach postawy nieustannego poszukiwania i umiłowania prawdy, przygotowaniu uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za kształt społeczeństwa i do angażowania się w jego przemianę. Szkoły pijarskie nie są więc tylko miejscem, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę. To w nich kształtują się więzi międzyosobowe, które uczą szacunku, tolerancji, współżycia, poszanowania odrębności drugiego człowieka. Umiejętność współpracy i koordynacji działań oraz wyznaczania i osiągania wspólnych celów decyduje o panującej między wychowankami atmosferze i podnosi walor edukacyjny szkoły. Metoda wychowawcza, którą stosował św. Kalasancjusz zakładała, że wychowawca ma pobudzać i rozwijać od wewnątrz najlepsze siły umysłu i woli wychowanka. Powyższe założenia wpisują się w cele działania Pijarskiej Szkoły Liderów, która ma na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji liderskich wśród uczestników. Spotkania odbywają się w oparciu o wykłady, warsztaty i dyskusje prowadzone przez zaproszonych gości: publicystów, wykładowców, historyków, naukowców. W celu uporządkowania nabytej wiedzy i umiejętności każde z nich zakończone jest debatą oksfordzką. Ta forma pozwala na podsumowanie poruszanych kwestii i daje możliwość wspólnej wymiany zdań, a co za tym idzie zdobywanie doświadczenia i poszerzania swoich horyzontów. Celem działań w szkołach jest: Uczyć krytycznej akceptacji każdej osoby i jej poglądów z zachowaniem wierności własnych przekonaniom. Kształtować w uczniach postawę nieustannego poszukiwania i umiłowania prawdy. Przygotować uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za kształt społeczeństwa. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest przestrzenią, w której uczestnicy mogą poznać samego siebie, próbować i doświadczać, inspirując się sobą nawzajem.

Te trzy elementy pokazują jak współczesne bardzo szkoły pijarskie starają się kontynuować dzieło rozpoczęte przed wielu przez Założyciela Zakonu Pijarów św. Józefa Kalasancjusza. To tylko jedna z inicjatyw podejmowana w naszych placówkach, która spaja i umacnia więzi pomiędzy wychowankami i nauczycielami naszych szkół w Polsce, pozwala na ich rozwój w zgodzie z ich potrzebami. Pijarska Szkoła Liderów pokazuje, że głos uczniów jest ważny, bo to oni w przyszłości będą tworzyć społeczeństwo. To od nas zależy czy stworzymy dla nich przestrzeń i możliwości, która doprowadzi ich do Prawdy. Ta uczyni ich wolnymi i odpowiedzialnymi na siebie i świat.

Pierwsze spotkanie w ramach Pijarskiej Szkoły Liderów miało miejsce w Łowiczu, a wzięli w nim udział uczniowie z liceum z Łowicza i z Zespołu Szkół Pijarskich w Poznaniu. Niestety z powodu panującej pandemii nie wszyscy mogli dotrzeć, na to spotkanie. – Czas wymusza intensywność  spotkań –  spotykamy się tylko na 2 dni, pracujemy, a następnie wracamy do siebie – opowiada Julia Skonieczna z Łowicza, uczestniczka pierwszego zjazdu. Pierwszego wieczoru została zaplanowana integracja, dzięki której uczestnicy mogli się lepiej poznać. W programie drugiego dnia znalazł się wykład w formule multimedialnej pt.: „Sztuka prezentacji” połączony z elementami praktycznymi. Warto zaznaczyć, że wystąpienia uczestników były nagrywane, a następnie wspólnie omawiane z wykorzystaniem „Karty oceny wystąpienia”. Następnie dyskusja moderowana na temat filmu: „Con Amore” w reż. J. Batory. Podczas niej została wypracowana teza, którą wykorzystano podczas ostatniego elementu spotkania – debaty oksfordzkiej. Połączona ona była z warsztatami, wymianą doświadczeń i debatą mającą formę warsztatową.

Opiekunem uczniów łowickiego liceum był prowadzący pierwsze spotkanie w ramach Szkoły Liderów Paweł Kolas, nauczyciel filozofii i przedsiębiorczości w szkole, natomiast z uczniami z Poznania przyjechał Dyrektor o. Jarosław Pabian i Patrycja Pędzisz, nauczycielka języka angielskiego w poznańskiej szkole. – W programie PSzL szukamy formy wspomagającej rozwój osobisty (kompetencje i umiejętności liderskie) zaangażowanych w projekt licealistów – dodaje Julia. Już czekamy na ciąg dalszy, bo łowickie spotkanie było ciekawe i owocne zarówno w części szkoleniowej, jak pod względem towarzyskim. W ramach Pijarskiej Szkoły Liderów planowane są 3-4 zjazdy w ciągu roku szkolnego oraz tygodniowe warsztaty wakacyjne.

MK