Zawierzenie Polskiej Prowincji

Zawierzenie Polskiej Prowincji

8 grudnia 2023 r., w dniu w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia chcemy dokonać zawierzenia Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów Niepokalanemu Sercu Maryi. Przygotowania do tego dnia będą składały się z trzech etapów. 

Zawierzenie jest odpowiedzią na fatimskie wezwanie Maryi do wynagradzania Jej Niepokalanemu Sercu, żeby odwrócić grożące nam nieszczęścia. 

Zawierzenie się Maryi, które jest prawdziwym nabożeństwem ku Jej czci, opiera się ma słowie Bożym, nauczaniu Kościoła i wzorach świętych, do których zalicza się także św. Józef Kalasancjusz. Dzięki niemu chcemy przyjąć łaskę Bożą od jedynego Pośrednika Jezusa Chrystusa przez Maryję, która współpracuje z Nim w dziele zbawienia; oddajemy Maryi całych siebie, żeby Ona prowadziła nas ku świętości na drodze realizowania pijarskiego charyzmatu; wyrażamy wdzięczność Bogu za to, czego dokonał za pośrednictwem Królowej Szkół Pobożnych; wynagradzamy Niepokalanej za zniewagi, którymi są grzechy świata i wypraszamy dzieciom i młodzieży łaskę wiary i ochronę od zagrożeń. 

O. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, pisze w swoim liście skierowanym do środowisk pijarskich, że zawierzenie raz dokonane obejmie całość naszej Prowincji, ale jego duchowe skutki zależą od naszego zaangażowania się, dlatego zapraszam do włączenia się w akt zawierzenia parafie i szkoły w Prowincji, a nawet poszczególne grupy. Jestem przekonany, że wielu z Was odczuwa w sercu wezwanie Matki Bożej do osobistego zawierzenia się Jej możemy przeczytać w jego liście. — W latach 2021-2023 przyzywaliśmy Ducha Świętego, aby pod Jego przewodem dokonać rozeznania naszej obecnej sytuacji. Zawierzenie się Tej, którą św. Józef Kalasancjusz nazwał Oblubienicą Ducha Świętego, jest odpowiedzią na to rozeznanie i otwiera przed nami nowy etap zakończył.   

Na każdy z trzech etapów zostały przygotowane materiały, które można pobrać.

Etap I - 13-19 listopada 2023 r. - Jezus i Maryja 

Etap II - 20-26 listopada 2023 r. - Maryja i Kościół 

Etap III - 27-3 grudnia 2023 r. - Maryja i my

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

MK