Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

Posługi: Lektorat i Akolitat

Wspólnota pijarskiego seminarium stara się stwarzać taką atmosferę, w której mogłaby się dokonywać właściwa formacja duchowa, intelektualna i pastoralna kandydatów do święceń kapłańskich. Formacja ta dokonuje się etapami. Jednym z nich jest udzielenie posługi lektoratu współbraciom z III roku a współbraciom z IV roku posługi akolitatu.

Powierzenie posługi lektora i akolity zmierza do tego, by kandydaci do święceń stopniowo poprzez studium i praktykę przygotowali się do podwójnej służby kapłańskiej, jaką jest posługa słowa i służba ołtarzowi.

Zadaniem lektora jest:

  • czytanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym,
  • wykonywanie psalmu międzylekcyjnego w braku psalmisty,
  • wypowiadanie intencji w modlitwie powszechnej w braku kantora czy diakona,
  • kierowanie śpiewem oraz czynnym uczestnictwem wiernych podczas zgromadzenia liturgicznego,
  • przygotowanie wiernych do godnego przyjęcia sakramentów,
  • czuwanie nad przygotowaniem się wiernych, wyznaczonych do czytania Pisma św, w czasie zgromadzenia liturgicznego, aby mogli dobrze spełniać swą funkcję.

Lektor, by mógł dobrze wypełniać swe obowiązki, powinien rozbudzać w sobie szczególne umiłowanie Pisma św, przez częste jego czytanie i rozważanie, powinien dzięki temu stawać się coraz doskonalszym uczniem Chrystusa.

Do zadań akolity należy: wspomaganie diakona oraz usługiwanie kapłanowi w wypełnianiu czynności liturgicznych, szczególnie podczas Mszy św.

Akolita jest szafarzem nadzwyczajnym udzielania Komunii świętej w przypadku, gdy ci, którzy są do tego zobowiązani na podstawie KPK kan. 845 albo nie mogą tego obowiązku wypełnić z powodu choroby czy podeszłego wieku, albo zajęci są inną posługą duszpasterską, albo też, gdy liczba przystępujących do Komunii św, jest tak wielka, że odprawianie Mszy św, zbytnio by się przedłużyło. W tych samych nadzwyczajnych okolicznościach można akolicie zlecić dokonanie wystawienia Najświętszego Sakramentu oraz repozycji dla adoracji wiernych.