Zakon

W Zakonie: o. Edward od M.B. Różańcowej

Urodził się 21 stycznia 1922 roku w Mendrzechowie, diecezja tarnowska. W czasie okupacji był deportowany na roboty do Niemiec. Po wojnie, 6.10.1946 roku, wstąpił do nowicjatu Zakonu 00. Pijarów w Kra­kowie (W powojennym Katalogu Nowicjuszy znajduje się na pierwszym miejscu). Pierwszą profesję złożył 7.10.1947 r. Śluby wieczyste złożył 15.10.1950 r. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1952 r.
W 1958 roku został przedstawiony przez władze zakonne na pro­boszcza parafii w Krakowie - Rakowicach. Ówczesne władze komunistycz­ne odmówiły mianowania go proboszczem, stąd pełnił obowiązki jako administrator parafii. Rozbudował kościół parafialny. Następnie pełnił obowiązki Rektora Seminarium. W 1963 roku został przeniesiony do Cie­plic, gdzie pełnił obowiązki wikariusza. W 1965 roku został oddelegowany do Łowicza, by w roku 1966 przenieść się do Hebdowa, gdzie objął obo­wiązki Rektora domu i proboszcza parafii. W 1972 roku powrócił do Kra­kowa. W 1974 roku został przeniesiony do Cieplic, z Cieplic do Łapsz Niżnych, gdzie na polecenie ówczesnego ks. kard. Wojtyły objął obowiąz­ki proboszcza parafii.
Z powrotem wrócił do Cieplic, gdzie pracował do 1979 roku.
W 1979 roku po porozumieniu z Kurią Generalną podjął się zało­żenia placówki w Warszawie. Po rozmowach z Ks. Prymasem Stefanem Wyszyńskim w 1980 r. podjął się duszpasterstwa na Siekierkach. W każdą niedzielę odprawiał w kaplicy objawień Mszę św. Pełnił obowiązki wika­riusza w parafii św. Stefana w Warszawie. 15.12.1980 r. został na Siekierkach ustanowiony Ośrodek Duszpa­sterski. Przebudował kaplicę. W 1983 uzyskał pozwolenie na budowę domu zakonno-parafialnego. I rozpoczął tę budowę. W 1986 r. uzyskał po­zwolenie na budowę kościoła. Rozwijał pracę duszpasterską. 14 marca 1988 została erygowana w Warszawie na Siekierkach parafia p.w. N.M.P. Królowej Wyznawców. W dn. 23.12.1991 r. został erygowany kanonicznie przez najwyższe władze Zakonu w Warszawie na Siekierkach Dom Za­konny Ojców Pijarów p.w. N.M.P. Łaskawej.
W dn. 17.09.1994 r. odbyło się poświęcenie nowego kościoła przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. W dn. 31.08.1997 r. kościół został podniesiony do rangi Sanktu­arium p.w. Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Została poświęcona kaplica, obraz Matki Bożej Siekierkowskiej i cztery dzwony.
W ostatnim czasie O. Edward ciężko chorował. Miał kłopoty z sercem. Zmarł na niewydolność krążenia w dn. 8.10.1998 roku w War­szawie. Przeżył 76 lat, w tym w Zakonie 52, a w kapłaństwie 46.
Pogrzeb odbył się w dn. 16.10.1998 r. w Warszawie w sanktu­arium N.M.P. Nauczycielki Młodzieży. Liturgii przewodniczył J.E. Ks. Bp Władysław Miziołek. O. Edward został pochowany w grobowcu w przed­sionku sanktuarium.