Zakon

O. Stanisław Klass od Niepokalanego Poczęcia NMP, syn Józefa i Marty zd. Płotka, ur. 14.09 1933 r. w Kąpinie.


Przyszedł na świat jako najstarsze dziecko w rodzinie wielodzietnej – miał dwanaścioro rodzeństwa. Ochrzczony w parafii św. Trójcy w Wejherowie. Sakrament bierzmowania przyjął w dniu 1 czerwca 1946 roku i za patrona obrał św. Antoniego. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Luzinie. Od 1945 r. w swojej parafii p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie udzielał się pełniąc m.in. funkcję opiekuna koła ministranckiego i będąc członkiem „Krucjaty Eucharystycznej”. Następnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, skąd po 10 klasie wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po rocznym pobycie podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu Pijarów.

Nowicjat rozpoczął w 1952 r. w Krakowie – Rakowicach, a 13.09.1953 r. złożył pierwszą profesję. Następnie odbył studia filozoficzno – teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Świecenia przyjął 26.06.1958 r.

Po święceniach, przez krótki czas pracował w parafii Cieplice w Jeleniej Górze, opiekując się filią w Staniszowie. W latach 1958 – 1964 pracował w parafii w Krakowie – Rakowicach i równocześnie podjął studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Mat. – Fiz. – Chem.). Tam był m.in. Wiceprezesem Koła Matematyków Studentów UJ. W roku 1964 podjął pracę nauczyciela matematyki w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Stanisława Konarskiego Ojców Pijarów w Krakowie. Od roku 1974 do 1988 był dyrektorem naszego Liceum, mieszczącego się wówczas w budynku przy ul. Czapskich 5. W 1974 r., wraz z kilkoma innymi pijarami, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w ramach uznania za wkład w rozwój szkolnictwa. Na lata pracy o. Stanisława jako dyrektora, przypada wzrost oddziałów i uczniów w liceum oraz przyznanie na dłużej niż rok praw szkoły państwowej. Jak podaje śp. Tadeusz Korzeń w historii Liceum zawartej w publikacji wydanej z okazji 75-lecia Gimnazjum i Liceum Ojców Pijarów, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zrobiono wiele w dziedzinie modernizacji budynku, co jest w olbrzymiej mierze zasługą dyrektora o. Stanisława Klassa.

W okresie od 1974 do 1988 r. pełnił obowiązki dyrektora Liceum. Sam wspominał te lata jako trudne, ale ważne: „Pamiętać jednak trzeba, że był to czas komunizacji naszego narodu i dlatego wpływ władz państwowych na działanie szkoły był silny. Jeżeli mieliśmy ze strony państwa pewne prawa (szkoła prywatna z prawami szkół państwowych) to dlatego, by pokazać wobec Zachodu, że nie ma dyskryminacji szkół katolickich. Zaznaczyłem, że był to okres trudny dla naszej szkoły. Bardzo często odbywały się wizytacje z ramienia krakowskiego kuratorium. Egzaminy maturalne odbywały się przy udziale przedstawicieli kuratorium. Lata, choć trudne, dziś można stwierdzić, dawały młodym ludziom właściwy start w dorosłe życie. Jestem przekonany, że spełniliśmy zadanie, jakie powierzył nam nasz Założyciel św. Józef Kalasancjusz. Jego pomoc i błogosławieństwo odczuwaliśmy każdego dnia.”

W roku 1988 o. Stanisław został skierowany do pracy parafialnej i katechetycznej w Hebdowie. Nie zapomniał jednak o pracy nauczyciela matematyki. W tym czasie (lata 1988 – 1990) uczył tego przedmiotu w szkole ojców Franciszkanów w Wieliczce.

W latach 1990 – 1993, gdy było możliwe podjęcie pracy misyjnej i kapłańskiej za wschodnią granicą, zaczął posługę w pijarskiej parafii w Lidzie na Białorusi. Pogłębiająca się utrata wzroku i cukrzyca sprawiła, że o. Stanisław poprosił o powrót do Polski. W roku 1993 został przez przełożonych skierowany do pracy w parafii w Bolszewie. Tutaj przez około 6 lat pełnił m.in. funkcję Dyrektora Uniwersytetu Ludowego.

Zmarł po krótkim pobycie w szpitalu w niedzielę, 20 października 2013 r. Przeżył lat 80, w Zakonie 60, w kapłaństwie 55. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 października 2013 r. w pijarskim kościele w Bolszewie. Pochowany został w grobowcu pijarskim na tamtejszym cmentarzu.