Zakon

Sekretariat Prowincjalny odpowiedzialny za formację świeckich współpracowników pijarskich

W funkcjonowanie dzieł pijarskich w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów zaangażowanych jest wielu świeckich, którzy we współpracy z zakonnikami wypełniają misję kalasantyńską. Członkowie Sekretariatu ds. Formacji Laikatu w Edukacji Formalnej reprezentują środowisko świeckich współpracowników. Przekazują ich opinie i uwagi, a także wnioski z własnych obserwacji i doświadczeń związane z duszpasterstwem, formacją pracowników i uczniów w swoich środowiskach.

Skład Sekretariatu w latach 2019–2023:

    • o. Piotr Różański SP
    • Bożena Wojciechowska
    • Katarzyna Śliwińska
    • Ewa Neuwbauer
    • Barbara Brzozowska
    • Marek Czoska
    • Janusz Podwika
    • Małgorzata Kramer
    • Izabela Zwierzyńska
    • Agnieszka Dudzińska
    • Agnieszka Głowacka
    • Ewa Dziedzic
    • Marta Grębosz

    Miniona kadencja sekretariatu obejmowała czas epidemii, co wpłynęło na sposób jego pracy. Spotkania Członków Sekretariatu miały miejsce: 

     • podczas inauguracji roku szkolnego 2019/2020,
     • w czasie Świąt Laikatu Pijarskiego w latach 2019 i 2022,
     • w trakcie zjazdu w Jeleniej Górze-Cieplicach I/II 2020.

     Ponadto odbyły się dwa spotkania online: w listopadzie 2021roku oraz w lutym 2023r.

     Stałym elementem formacji były weekendowe spotkania laikatu pijarskiego organizowane przez Sekretariat w okresie jesiennym. W minionych kadencjach odbywały się wymiennie Spotkania Formacyjne oraz Święto Laikatu. Od 2020 roku rokrocznie organizowane są tylko Święta Laikatu Pijarskiego, w większości w Licheniu. Zawsze gromadzą chętnych ze wszystkich dzieł pijarskich. Celem święta jest formacja połączona z integracją środowiska świeckich współpracowników pijarskich. Jest to także czas na nawiązanie relacji personalnych. Sekretariat dokonuje podsumowania każdego spotkania i planuje kolejne. Pijarzy chętnie angażują się w prowadzenie konferencji i zdaniem świeckich doskonale wywiązują się z tego zadania.

     Rosnącym zainteresowaniem wśród nauczycieli cieszą się Pijarskie Spotkania Edukacyjne, które umożliwiają wzajemną wymianę doświadczeń w oparciu o ciekawe warsztaty i prelekcje.

     Członkowie Sekretariatu co miesiąc przed Dniem Kalasantyńskim redagują i rozsyłają elektroniczny list skierowany do nauczycieli i współpracowników pijarskich. 

     Ponadto członkowie wchodzą w skład szkolnych Zespołów Duszpasterskich. Na początku roku szkolnego planują działania, natomiast w czerwcu podsumowują i oceniają działalność zespołów. Wymieniają się również doświadczeniami (duszpasterstwo nauczycieli i uczniów) z różnych placówek. 

     Świeccy w Prowincji, podobnie jak w latach ubiegłych, deklarują chęć uczestnictwa w rekolekcjach wakacyjnych. Z ankiety przedkapitulnej wynika, że nauczyciele chętniej uczestniczą w wakacyjnych formacjach niż spotkaniach w ciągu roku szkolnego. Podobnie jak w latach ubiegłych większość świeckich uczestniczy w formacji podstawowej, przygotowywanej przez duszpasterzy w poszczególnych dziełach. Jako przyczynę nauczyciele nadal wskazują na brak czasu spowodowany dużym obciążeniem zajęciami pozalekcyjnymi, obowiązkami rodzinnymi, drugą pracą, dodatkowym zaangażowaniem w danym dziele. Część osób formuje się też w innych grupach wspólnotowych i nie angażuje się we wspólnoty pijarskie. 

     Ponadto uczestnicy ankiety proponują zmianę spotkań formacyjnych organizowanych w danej placówce w ciągu roku szkolnego na szerszą ofertę rekolekcji wakacyjnych. 

     Warto zauważyć, że współpraca z pijarami i zaangażowanie w działania o charakterze formacyjnym jest zróżnicowane. Są ośrodki, gdzie świeccy mocno angażują się w swój rozwój duchowy, uczestniczą w spotkaniach PWW, działają w bractwach i angażują się w wiele przedsięwzięć, często wspierani i inspirowani przez duszpasterzy. Są też takie, gdzie udział świeckich w formacji oraz zaangażowanie jest znacznie mniejsze.