Zakon

Postacią szczególnie związaną z Li­ceum oo. Pijarów jest brat Włady­sław Atanazy SZCZEPANiAK.
Uro­dził się 22.VI.1908 r. w Strzyżewie w woj. bydgoskim. Szkołę podsta­wową oraz dwuletni Kurs Nauczy­cielski kończy w Gnieźnie w lalach 1915-1925. W roku 1920 wsypuje do Zakonu 0.0. Pijarów. Dwuletni nowicjat w Rakowicach i Szczuczynie kończy złożeniem ślubów czaso­wych w roku 1928. W tym też roku przeniesiony do kolegium pijarskiego w Lidzie, pracuje jako nauczyciel w pijarskjej szkole podstawowej. Rów­nocześnie odbywa zaoczne studia w oparciu o Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Szczuczynie, za­kończone uzyskaniem w 1931 r. dyplomu nauczyciela szkół podsta­wowych w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil­nie. Dnia 1.1.1932 r. składa zakonne śluby wieczyste. Od roku 1931 podej­muje pracę katechety w szkołach podstawowych w Lidzie i równolegle konty­nuuje studia katechetyczne, otrzymując w roku 1933 dyplom katechety w In­stytucie Katolickim w Wilnie.
Przeniesiony w 1936 r. z Lidy do Krakowa pracuje w administracji Zakładu Wychowawczego w Rakowicach do wrześ­nia 1939. Po jego zajęciu przez Niemców zostaje furtianem w Domu zakonnym przy ul. Pijarskiej i wkrótce włącza się w pracę konspiracyjną, zajmuje się ratowaniem byłych uczniów pijarskich zagrożonych represjami hitlerow­skimi. Był również w latach 1940—1942 łącznikiem w różnych pracach kon­spiracyjnych arcybiskupa ks. Adama Sapiehy. Sam zagrożony aresztowaniem opuszcza 29 stycznia 1943 r. Kraków i przedziera się - pokonując dużą część trasy pieszo — przez Słowację na Węgry. Tu przebywa do końca wojny w Obo­zie Polskim w EBED (woj. Esztergom) pracując w świetlicy obozowej i poma­gając w pracy duszpasterskiej Księdzu Ferdynandowi Kozłowskiemu, który był kapelanem tego obozu internowanych Polaków. W listopadzie 1945 wraca do Krakowa. W styczniu 1946 r. zostaje przeniesiony na nowopowstałą placówkę do Jeleniej Góry, pracując jako katecheta w 3-ch szkołach podsta­wowych.
Przeniesiony w roku 1948 do Krakowa uczy religii w kilku szkołach, poczerń pracuje znowu w administracji liceum i internatu rakowickiego. Od 1951 roku obejmuje funkcję administratora i księgowego w naszym Liceum, pracując w nim nieprzerwanie do chwili obecnej. Bardzo pracowity, pogodny i uczynny dla wszystkich, tak nauczycieli jak i uczniów, darzony jest ogólną sympatią. Niech ta krótka notatka biograficzna będzie uznaniem dla Jego 34-letniej sumiennej pracy w naszym Liceum.

Brat Atanazy zmarł 25.08.1989 r., został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie.